แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
Monday, 09 November 2020 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่มีรายชื่อในเอกสารแนบ ดำเนินการจัดส่งแบบตอบรับการนำผู้ปกครองบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปี 2563 และหลักฐานประกอบ ทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือส่งด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยกรอกชื่อ ที่อยู่ตามข้อกำหนดในแบบตอบรับดังกล่าว หากบัณฑิตท่านไม่ส่งแบบตอบรับตามวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีฯ ครั้งนี้