แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
Monday, 09 November 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำการสำรวจความต้องการทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาแจ้งความจำนงเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมนั้น บัดนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ    

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  อบรมผ่านระบบออนไลน์     

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วม ดังนี้     


  1.  URL สำหรับอบรมออนไลน์ คือ https://sru.webex.com/meet/sruict01    
  2.  อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการอบรม ประกอบด้วย  โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์  
  3.  นักศึกษาต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนด คือ    • รอบเช้า เริ่มเวลา 09.00-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
  • รอบบ่าย เริ่ม เวลา 13.00-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ


       4. นักศึกษาต้องจัดส่งชิ้นงานตามที่วิทยากรกำหนด   
       5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์การบันทึกกิจกรรมฐาน 3 หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อ 1-4

ส่งงานหลังอบรม กดที่นี้ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลการร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
   การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60) ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์