แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์การศึกษา เลื่อนสัปดาห์การเรียนการสอนจาก วันที่ 24-25 พ.ค. 2557 เป็น วันที่ 5-6 ก.ค. 2557 และเลื่อนวันสอบปลายภาค เป็นวันที่ 12-13 ก.ค. 2557 แทน
Friday, 23 May 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน