แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายทะเบียน สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Tuesday, 08 July 2014 เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาสามารถเข้าดูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/lged.pdf