แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ทุกกลุ่มเรียน มารับคู่มือนักศึกษาได้ที่ห้องทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษก เวลา 08.30-16.30 น.
Wednesday, 17 September 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน