แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการจดทะเบียนชมรมนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559
Monday, 02 May 2016 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาที่สนใจจะต่อทะเบียนชมรมหรือจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถโหลดแบบฟอร์มและยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559