แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอให้ตัวแทนนักศึกษา รับใบบันทึกการเข้าร่วมฐานกิจกรรมภาษา (Serial Key) “โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี”
Monday, 14 November 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ตามที่มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ “โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี” หลักสูตร 15 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 90 กลุ่ม อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ขอให้ตัวแทนนักศึกษา กลุ่มเรียนละ 1 คน มารับใบบันทึกการเข้าร่วมฐานกิจกรรมภาษา (Serial Key) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ตามที่กำหนด ณ สถาบันภาษา อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ดังนี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะนิติศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


 หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้รับใบบันทึกการเข้าร่วมฐานกิจกรรมภาษา (Serial Key) ทุกคน ต้องลงบันทึกการเข้าร่วมฐานกิจกรรมภาษาในระบบ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2559