SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอใช้นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Wednesday, 19 April 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

***หมายเหตุ นักศึกษาหรือกลุ่มเรียนใดที่สำเร็จแล้วและยังไม่เข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศสามารถเข้าร่วมได้โดยแจ้งรายชื่อหรือกลุ่มเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.077-913326 หรือ 088-7653004

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
   ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม 2560