SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Thursday, 15 June 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 60 พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. – 11 ก.พ. 61
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560