SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๐ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วน)
Tuesday, 01 August 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

จากลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔๒๘๔ หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในลำดับข้างต้นให้รีบดำเนินการแจ้งชื่อเพิ่มได้ที่ฝ่ารบริการและสวัสดิการ (ประสานงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ****หากนักศึกษาคนใดไม่ดำเนินการตามที่แจ้งทางผู้ประสานถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐****

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 60 พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. – 11 ก.พ. 61
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560