SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๐ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วน)
Tuesday, 01 August 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

จากลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔๒๘๔ หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในลำดับข้างต้นให้รีบดำเนินการแจ้งชื่อเพิ่มได้ที่ฝ่ารบริการและสวัสดิการ (ประสานงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ****หากนักศึกษาคนใดไม่ดำเนินการตามที่แจ้งทางผู้ประสานถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐****

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
   รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี