SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
Monday, 02 October 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา


กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและหากมีนักศึกษาสนใจสามารถสมัครที่คณะภายในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม  2560
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60