แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการจัดตั้งหรือต่อทะเบียนชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Sunday, 12 February 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  การจัดตั้ง หรือ ต่อทะเบียนชมรม ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

---------------------------------------------

              เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งหรือ ต่อทะเบียนชมรม ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะจัดตั้งชมรมหรือ ต่อทะเบียนชมรม ให้ดำเนินการจัดตั้งชมรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

                   ๑.  การต่อทะเบียนชมรม (ชมรมเดิม) ให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบดังนี้  

                        ๑.๑  เอกสารการขอต่อทะเบียนชมรม

                        ๑.๒  รายงานผลงานการดำเนินงานในรอบปี

                        ๑.๓  บัญชีรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานในรอบปี

                        ๑.๔  รายชื่อคณะกรรมการชมรม

                   ๒.  การจัดตั้งชมรมใหม่ ขอให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบดังนี้

                        ๒.๑  เอกสารการขอจัดตั้งชมรม

     ๒.๒  รายชื่อพร้อมประวัติของคณะกรรมการชมรม

     ๒.๓  ระเบียบหรือข้อบังคับชมรมที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน

     ๒.๔  โครงการหรือแผนงานการจัดกิจกรรมชมรม

     ๒.๕  หนังสือรับรองของผู้ที่ชมรมเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา

     ๒.๖  ประวัติของผู้ที่กลุ่มเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา

          ๓.  ชมรมที่จัดตั้งขึ้นต้องระบุลักษณะการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้

     ๓.๑ วิชาการ

     ๓.๒  ศิลปวัฒนธรรม

     ๓.๓  บำเพ็ญประโยชน์

     ๓.๔  กีฬาและนันทนาการ

     ๓.๕  จริยธรรม

                    นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๒๖

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563