แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ – ๔ (นักศึกษารหัส ๕๔ และรหัส ๕๒) ชั้นปีละ ๒ คน
Tuesday, 28 February 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

เรื่อง    การรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔

………………………………………

 

          ตามที่  สภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕ และผลการเลือกตั้ง นายบรรพต  สมเชื้อ  ผู้สมัครหมายเลข ๒  สังกัดกลุ่มรวมใจราชภัฏพัฒนา  ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ตามคำสั่งที่ ๐๔๐๑/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นั้น 

 

                   เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙  หมวดที่ ๖  ข้อที่ ๔๒  ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่  ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔   ในการนี้  องค์การนักศึกษา ภาคปกติ  จึงประกาศรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔  ชั้นปีละ ๒  คน   ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓   โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันจันทร์  ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕   ทั้งนี้  หากมีผู้สมัครแต่ละชั้นปีน้อยกว่า ๒ คน ไม่ต้องทำการเลือกตั้ง     

                   ๑.  คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา

                        เป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน  และไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓  (ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๕)

                   .  รับสมัครและเลือกตั้ง

                        รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  -    มีนาคม  ๒๕๕๕  และหากคณะใดมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จะกำหนดเลือกตั้ง ในวันจันทร์ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๒.๐๐  น.    คณะที่นักศึกษาสังกัด   โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้

                        ๒.๑  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป

 

                   นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ  โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๒๖ 

 

จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ    วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  .. ๒๕๕๕

 

 

 

                                                          (นางสาวปิยะดา  ยังหาด)

                                               รองนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คนที่ ๒

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563