แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศกำหนดวันทำสัญญาผู้กู้ กยศ.รายเก่าและรายใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561
Thursday, 26 July 2018 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


------------------------------------------------


               เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงประกาศให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

                1. ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน เข้าไปดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ e-Studentloan ให้เสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561


                2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ เพื่อประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน ดังนี้                               เอกสารผู้กู้


                                2.1 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน จำนวน 1 ฉบับ


                                2.2 สัญญากู้ยืมเงินกองทุน อย่างน้อย 5 ชุด


                                2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.5 สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามของผู้กู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ                                เอกสารผู้ค้ำ


                                2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.8 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ


                                2.9 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 ชุด


 


หมายเหตุ              1) ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินในการเขียนสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเท่านั้น


     2) ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด


                             3) ให้เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับเอกสารที่เป็นสำเนาเอกสารด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน


                             4) กรณีที่ผู้กู้ย้ายทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ในบัตรประชาชนให้ผู้กู้ เขียนในสำเนาบัตรประจำประชาชนว่า ได้ย้าย


เข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่... ให้ตรงกับทะเบียนบ้านของผู้กู้


                             5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำ ต้องมีอายุบัตรก่อนวันที่บัตรหมดอายุมากกว่า 60 วัน นับจากวันที่ทำ


สัญญากู้ยืมเงินกองทุน


                             6) เอกสารที่ใช้ประกอบในวันทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนควรเตรียมเผื่อไว้ในกรณีที่เขียนข้อมูลผิดพลาด อย่างละจำนวน 2 ฉบับกำหนดวันทำสัญญาและรายละเอียดอื่นๆ ให้โหลด ไฟล์แนบ