แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
Saturday, 04 August 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมกันในเวลา ๑๘.๐๐ น. ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา

ตามประกาศดังไฟล์แนบ