แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (Update เดือนมกราคม 2563)
Tuesday, 14 January 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 รหัส 61 เทียบเข้า และรหัส 58 ครุศาสตร์) โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรม (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  คลิกลงทะเบียนสมัคร (สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบมาก่อน เท่านั้น)

  •   กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 14-26 มกราคม 2563
  •   เป็นระบบสอบออนไลน์ (นักศึกษาสามารถสอบได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
  •   กำหนดสอบ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 18.30-19.30 น. (เท่านั้น)
  •   ข้อสอบจำนวน 95 ข้อ ผ่านร้อยละ 65
  •   ลิงก์ระบบสอบ จะจัดส่งให้แก่นักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ภายในวันที่ 28/1/63
  •   กรณีสอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสอบ)โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ภายใน 7 วันทำการ
  •   กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม (โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะจัดส่ง วัน/เวลา/สถานที่อบรม ไปยังนักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ภายใน 3 วันที่การหลังสอบ)


กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ 

(สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อแก้กิจกรรมไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2562)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งรายละเอียดผ่านอีเมลที่สมัครมา

  •    เงื่อนไขการทำกิจกรรม คือ ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ในวิชาที่กำหนดและผลิตชิ้นงานส่งตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ กำหนด
  •    ลิงก์ระบบเรียนออนไลน์และเงื่อนไขการผลิตชิ้นงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะจัดส่งให้แก่นักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ภายในวันที่ 17/1/63
  •    ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากนักศึกษาส่งชิ้นงานกลับมาทาง email ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ  ซึ่งคุณภาพชิ้นงานต้องมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 85% และนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 10 วันทำการ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
   ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562