แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รับนักศึกษาปฏิบัติงานเข้ารับโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน( หลายอัตรา)
Thursday, 21 February 2013 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

 ขั้นตอน

          ๑. รับแบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน ณ กองพัฒนานักศึกษา

          ๒. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียนพร้อมแนบหลักฐาน

          ๓. ยื่นกลับมายังกองพัฒนานักศึกษา

          ๔. รอการเรียกสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้าปฏิบัติงาน

          ๕. เข้านิเทศงาน

๖. ส่งไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับรอง

หลักฐานสมัคร

          ๑. แบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน

. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหน้าธนาคารไทยหรือเอกสารแสดงเลขที่บัญชีจากธนาคารทหารไทยเท่านั้น/ตู้ATM จำนวน ๑  ฉบับ (ให้นำหลังรับการบรรจุเข้าทำงานแล้วเพื่อให้โอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน)

๖. ตารางเรียน(ยกเว้นปิดภาคเรียน)

 ค่าตอบแทน

โดยนักศึกษาที่ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐ บาท เป็นเงินเดือนละ ๑,๘๐๐  บาท  ไม่เกินเดือนละ ๖๐ ชั่วโมง

 ลักษณะงาน

๑. งานธุรการ

๒. งานบริการ

๓. งานซ่อมบำรุง/งานสนาม

๔. งานอื่นๆ....................

รับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

*หมายเหตุ แก้ไข วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖