แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2563
Monday, 16 March 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam


ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 รหัส 61 เทียบเข้า และรหัส 58 ครุศาสตร์)  รอบสุดท้าย โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรม (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) ดังนี้
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
- การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกลงทะเบียน  (เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง)
- ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะแจ้งการทำกิจกรรมให้นักศึกษาทราบทาง email ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
  ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2563

สมัครคลิที่ลิงก์ https://forms.gle/vJK1C1owAnKHf7o26


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ