แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563 ปรับปรุง
Thursday, 09 April 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 รหัส 61 เทียบเข้า และรหัส 58 ครุศาสตร์)  ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม  (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

ข้อที่ 1 กรณีนักศึกษาขาดกิจกรรม 1-2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเรียนออนไลน์ในระบบ Thai MOOC ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนดหัวข้อที่นักศึกษาต้องผ่านหลักสูตรต่อไปนี้ เท่านั้น (1 หลักสูตร ต่อ 1 กิจกรรม) ผู้เรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ thaimooc.org ก่อน

หลักสูตรที่ 1 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน  สามารถเข้าศึกษารายวิชานี้ได้ที่ https://exlms.thaimooc.org/courses/course-v1:SPU-MOOC+spu002+T2_2018/about

หลักสูตรที่ 2 การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur)  สามารถเข้าศึกษารายวิชานี้ได้ที่ https://bit.ly/2VjLwiv

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมตามบทเรียน เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ให้บันทึกไฟล์ใบประกาศนียบัตร และจัดส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ https://bit.ly/2Rn17eF 

เพื่อศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการบันทึกฐานกิจกรรมให้แก่นักศึกษาต่อไป (บันทึกข้อมูลกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)

ข้อที่ 2 กิจกรรมสอบวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  กรณีนักศึกษาขาดกิจกรรม มากกว่า 2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนสำหรับร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3aSj6S7

ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะแจ้งรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการทดสอบฯ ผ่านทางอีเมล์ที่สมัคร ในวันที่ 22 เมษายน 2563

ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการทดสอบบแบบออนไลน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนที่ 4 ส่งผลการทดสอบกลับมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ https://bit.ly/34msCKt ภายในวันที่ 29 เมษายน 2563 เท่านั้น


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ Line ID: @614obhza


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ