แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาจากตัวแทนคณะ ๆ ละ 2 คน
Tuesday, 14 April 2020 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาจากตัวแทนคณะ ๆ ละ 2 คน


ใบสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/1x9A6flrJooCzKpsk5AbHn1e2YsfACZAU7d-1pdVmTJE/prefill