กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี (ทุนประเภทไม่ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน 10,000 บาท )

หมดเขตรับสมัครและส่งเอกสารประกอบ วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา


ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หากไม่มีรายชื่อให้นักศึกษานำหลักฐานใบเสร็จค่าประกันอุบัติเหตุมายื่นที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ธันวาคม  ๒๕๕8


ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่ใช้ยานพาหนะ (รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) เข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ http://carstats.sru.ac.th/login.php โดยถ่ายรูปรถ พร้อมป้ายทะเบียนและรูปถ่ายหน้าตรงของนักศึกษา สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง - 15 ธันวาคม 2558

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 13 of 26