กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ลิงค์สมัคร : http://www.scholarship.tiscofoundation.org/Online/Startup.aspx

คู่มือการใช้ระบบ : http://tiscofoundation.org/thai/download/online_manual.pdf

ระเบียบการ : http://tiscofoundation.org/thai/download/scholar_rule2559.pdf

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือ สถานศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้

1) สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี

2) ฐานะยากจน

3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป

4) มีความประพฤติเรียบร้ อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

6) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา

หากข้อสงสัยติดต่อ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 088-7653004 (พี่เป้)

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2558 ณ กองพัฒนานักศึกษา  โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.9)  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)  จำนวน 1 ฉบับ (นศ.จะต้องไปรับด้วยตนเองที่สัสดีอำเภอที่สังกัด)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ

(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เคยยื่นขอผ่อนผันไว้ในปีก่อนแล้ว ไม่ต้องมายื่นเอกสาร แต่จะต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกฯ (สด.35) ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯทุกปี

รายละเอียดตามประกาศดังไฟล์แนบ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู กศ.บท.และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 25  ตุลาคม  2558  ระหว่างเวลา 08.00 14.30 น.  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี้

                1.  นักศึกษา กศ.บท. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2558 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

               2.  นักศึกษา กศ.บท.ชั้นปีที่  2 - 4 เฉพาะตัวแทนกลุ่มเรียนที่ถือพานธูป พานเทียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูตัวแทนกลุ่มเรียนละ 2 คน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

                3.  นักศึกษา กศ.บท.ชั้นปีที่ 2 4 เฉพาะตัวแทนกลุ่มเรียนที่ถือพานธูป พานเทียน เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ในวันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น.  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


               สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและเป็นกิจกรรมบังคับ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 14 of 26