กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มรส. รับสมัครนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน (ปฏิบัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) จำนวน 50 อัตรา ปฎิบัติงานลักษณะเก็บสะสมไม่เกิน 60 ชั่งโมงต่อเดือน และไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยค่าตอบแทน ชั่วโมง ละ 30 บาท รวมเป็นเงินเดือน 1800 บาท

หลักฐานที่ต้อง

1.ใบสมัคร (รับสมัครกองพัฒนา นศ.หรือดาว์โหดเว็บ มรส)

2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป

3.สำเนาบัตรประจำประชาชน

4. ตารางเรียน

5 .สำเนาหน้าเลขที่บัญชีสมุดธนาคารทหารไทย TMB เท่านั้น หมดเขตวันที่ 20 กันยายน 2557

ติดต่อเวลาราชการเท่านั้น 077-355626

กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรมของนักศึกษา ภาค กศ.บท. ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุยร่วมกิจกรรมจากเดิม

 

วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๗ เป็นวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  เวลา ๐๘.๐๐ น

 

 ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

- ไหว้ครู  นักศึกษาภาค กศ.บท. ทุกคน ทุกชั้นปี รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ภาคปกติ

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (เฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.บท. รหัส ๕๗)

 

 

 

 

ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บท. ร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ดังนี้

 

๑. ศูนย์สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐  น.ณ หอประชุมวชิราลงกรณ 

- ไหว้ครู  นักศึกษาภาค กศ.บท. ทุกคน ทุกชั้นปี

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (เฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.บท. รหัส ๕๗)

 

ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐  น.ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

- ไหว้ครู  นักศึกษาภาค กศ.บท. ทุกคน ทุกชั้นปี รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ภาคปกติ

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (เฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.บท. รหัส ๕๗)

๓. กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี  โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา และดำเนินการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557


ตามเอกสารแนบ

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 18 of 26