กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556

 

ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕

การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ขึ้น  ในวันอังคาร ที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐  ๒๐.๐๐ น.    หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

                   เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันอังคาร ที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖  โดยไปพร้อมกัน ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด เวลา ๑๗.๐๐ น. แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา

 

ดังเอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศการดำเนินงานชมรม
ให้ชมรมทุกชมรมโหลดแบบฟอร์เสนอโครงการและแบบฟอร์มาประเมินผลการดำเนินงาน
สำหรับ แบบฟอร์โครงการให้ส่งที่ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556

ครั้งที่

วันที่

ภูมิลำเนาทหาร

1.

11 17 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.

18 – 20 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.

21 22 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดกระบี่

4.

25 26 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดชุมพร

5.

27 28 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดนราธิวาสและสงขลา

6.

2 3 ธันวาคม 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดพัทลุง , ตรัง และระนอง

7.

16 17 ธันวาคม 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดยะลาและปัตตานี

8.

18 19 ธันวาคม 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดภูเก็ต , สตูล และพังงา

9.

23 26 ธันวาคม 2556

ภูมิลำเนาทหารจังหวัดอื่น ๆ และนักศึกษาตกค้าง

รายละเอียดให้ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ ข้างล่างนี้

ประกาศผลการพิจารณาชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ (รอบสุดท้าย)

 

 

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 19 of 26