กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ซึ่งมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ (อบรมมารยาทไทยมารยาทสังคม)
จากเดิมวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556
เป็นวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา และนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต่อเนื่องที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 106.75 ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฃ


ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน ครั้งที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ลานไผ่หน้าคณะวิทยาการจัดการ
พบกับกิจกรรมบรรยายธรรมะ และทำวัตรเย็น โดยนักศึกษาพร้อมกันเวลา 16.30 น.  แต่งกายชุดนักศึกษา

หมายเหตุ  1.  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของฐานคุณธรรมจริยธรรม
                2.  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ทุกคณะ

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา และนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต่อเนื่องที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 20 of 26