กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา และนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต่อเนื่องที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 106.75 ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฃ


ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน ครั้งที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ลานไผ่หน้าคณะวิทยาการจัดการ
พบกับกิจกรรมบรรยายธรรมะ และทำวัตรเย็น โดยนักศึกษาพร้อมกันเวลา 16.30 น.  แต่งกายชุดนักศึกษา

หมายเหตุ  1.  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของฐานคุณธรรมจริยธรรม
                2.  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ทุกคณะ

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา และนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต่อเนื่องที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

ประกาศเรื่องการต่อทะเบียนชมรมหรือการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะต่อทะเบียนชมรมหรือขอจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2556 ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ชมรมที่ต่อทะเบียนหรือจัดตั้งใหม่ ให้อยู่ในลักษณะ ดังนี้
    1.1  ด้านวิชาการ
    1.2  ด้านจริยธรรม
    1.3  ด้านศิลปวัฒนธรรม
    1.4  ด้านกีฬาและนันทนาการ
    1.5  ด้านบำเพ็ญประโยชน์

2. แผนการดำเนินงานชมรม ระยะ 4 ปี (ฉพาะชมรมที่ขอจัดตั้งใหม่)

3. รายชื่อสมาชิกชมรมจำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน จากคณะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คณะ (หลังจากวันเปิดโลกกิจกรรม หากไม่ครบตามจำนวนประกาศยุบโดยอัตโนมัติ)

4. ประธานหรือคณะกรรมการชมรม จำต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
    4.1  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
    4.2  คณะกรรมการสภานักศึกษา
    4.3  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
    4.4  คณะกรรมการกลุ่มนักศึกษา

5.  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นได้ที่ www.sru.ac.th/club ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น โดยยึดเอาวันที่สมัครเป็นการตัดสิน

6.  การพิจารณาชมรมที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2556 จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

เอกสารประกอบดังไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารดังไฟล์แนบ

บาร์โค้ด ใช้สำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

ข้อควรปฏิบัติ

1.  ให้พิมพ์บาร์โค้ด โดย กด CtrlและF พร้อมกัน

2.  จากนั้นพิมพ์ ชื่อหรือนามสกุล แล้วกด Enter 

3.  เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าที่มีชื่อของตนเอง 

หมายเหตุ

1.  เพื่อให้แถบบาร์โค้ดมีความคมชัดและง่ายต่อการสแกน ควรใช้เครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์เจ็ทเท่านั้น

2.  ไฟล์ข้อมูลเป็น PDF แยกเป็นคณะที่นักศึกษาสังกัด

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>
Page 21 of 27