กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศเรื่องการต่อทะเบียนชมรมหรือการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะต่อทะเบียนชมรมหรือขอจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2556 ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ชมรมที่ต่อทะเบียนหรือจัดตั้งใหม่ ให้อยู่ในลักษณะ ดังนี้
    1.1  ด้านวิชาการ
    1.2  ด้านจริยธรรม
    1.3  ด้านศิลปวัฒนธรรม
    1.4  ด้านกีฬาและนันทนาการ
    1.5  ด้านบำเพ็ญประโยชน์

2. แผนการดำเนินงานชมรม ระยะ 4 ปี (ฉพาะชมรมที่ขอจัดตั้งใหม่)

3. รายชื่อสมาชิกชมรมจำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน จากคณะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คณะ (หลังจากวันเปิดโลกกิจกรรม หากไม่ครบตามจำนวนประกาศยุบโดยอัตโนมัติ)

4. ประธานหรือคณะกรรมการชมรม จำต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
    4.1  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
    4.2  คณะกรรมการสภานักศึกษา
    4.3  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
    4.4  คณะกรรมการกลุ่มนักศึกษา

5.  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นได้ที่ www.sru.ac.th/club ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น โดยยึดเอาวันที่สมัครเป็นการตัดสิน

6.  การพิจารณาชมรมที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2556 จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

เอกสารประกอบดังไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารดังไฟล์แนบ

บาร์โค้ด ใช้สำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

ข้อควรปฏิบัติ

1.  ให้พิมพ์บาร์โค้ด โดย กด CtrlและF พร้อมกัน

2.  จากนั้นพิมพ์ ชื่อหรือนามสกุล แล้วกด Enter 

3.  เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าที่มีชื่อของตนเอง 

หมายเหตุ

1.  เพื่อให้แถบบาร์โค้ดมีความคมชัดและง่ายต่อการสแกน ควรใช้เครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์เจ็ทเท่านั้น

2.  ไฟล์ข้อมูลเป็น PDF แยกเป็นคณะที่นักศึกษาสังกัด

กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่
ณ  ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมน้องใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัย
ณ ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่
ณ บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้าและเฟรชชี่ไนท์
ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และบริเวณด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อเฟรชชี่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 

ไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

 ขั้นตอน

          ๑. รับแบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน ณ กองพัฒนานักศึกษา

          ๒. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียนพร้อมแนบหลักฐาน

          ๓. ยื่นกลับมายังกองพัฒนานักศึกษา

          ๔. รอการเรียกสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้าปฏิบัติงาน

          ๕. เข้านิเทศงาน

๖. ส่งไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับรอง

หลักฐานสมัคร

          ๑. แบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน

. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหน้าธนาคารไทยหรือเอกสารแสดงเลขที่บัญชีจากธนาคารทหารไทยเท่านั้น/ตู้ATM จำนวน ๑  ฉบับ (ให้นำหลังรับการบรรจุเข้าทำงานแล้วเพื่อให้โอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน)

๖. ตารางเรียน(ยกเว้นปิดภาคเรียน)

 ค่าตอบแทน

โดยนักศึกษาที่ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐ บาท เป็นเงินเดือนละ ๑,๘๐๐  บาท  ไม่เกินเดือนละ ๖๐ ชั่วโมง

 ลักษณะงาน

๑. งานธุรการ

๒. งานบริการ

๓. งานซ่อมบำรุง/งานสนาม

๔. งานอื่นๆ....................

รับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

*หมายเหตุ แก้ไข วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 

 

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนิทรรศการชมรม จากวันที่ 14 ก.พ.2556 เป็นวันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ ลานด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 21 of 26