กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่
ณ  ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมน้องใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัย
ณ ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่
ณ บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้าและเฟรชชี่ไนท์
ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และบริเวณด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ
การแต่งกาย เสื้อเฟรชชี่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 

ไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

 ขั้นตอน

          ๑. รับแบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน ณ กองพัฒนานักศึกษา

          ๒. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียนพร้อมแนบหลักฐาน

          ๓. ยื่นกลับมายังกองพัฒนานักศึกษา

          ๔. รอการเรียกสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้าปฏิบัติงาน

          ๕. เข้านิเทศงาน

๖. ส่งไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับรอง

หลักฐานสมัคร

          ๑. แบบสำรวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน

. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหน้าธนาคารไทยหรือเอกสารแสดงเลขที่บัญชีจากธนาคารทหารไทยเท่านั้น/ตู้ATM จำนวน ๑  ฉบับ (ให้นำหลังรับการบรรจุเข้าทำงานแล้วเพื่อให้โอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน)

๖. ตารางเรียน(ยกเว้นปิดภาคเรียน)

 ค่าตอบแทน

โดยนักศึกษาที่ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐ บาท เป็นเงินเดือนละ ๑,๘๐๐  บาท  ไม่เกินเดือนละ ๖๐ ชั่วโมง

 ลักษณะงาน

๑. งานธุรการ

๒. งานบริการ

๓. งานซ่อมบำรุง/งานสนาม

๔. งานอื่นๆ....................

รับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

*หมายเหตุ แก้ไข วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 

 

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนิทรรศการชมรม จากวันที่ 14 ก.พ.2556 เป็นวันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ ลานด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2555

ดังไฟล์แนบ

สมุดบันทึกกิจกรรม

หมายเหตุ  ให้พิมพ์สมุดบันทึกกิจกรรมหน้า-หลังเท่านั้น

 

โหลดเอกสารด้านล่างนี้ ตามไฟล์แนบ

การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

รายละเอียดและกำหนดการ ตามไฟล์แนบ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>
Page 22 of 27