กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 ให้ยื่นเอกสาร ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ

 

นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญา กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 กันยายน 2555 เท่านั้น

หลักฐานที่ใช้
1.  แบบคำขอกู้ยืมเงิน  1 ฉบับ
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  1 ฉบับ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำ  1 ฉบับ
4.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  1 ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ 1 ฉบับ
6.  สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม 1 ฉบับ

หมายเหตุ  1.  เฉพาะนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้พาผู้ค้ำประกันสัญญามาที่กองพัฒนานักศึกษาในวันทำสัญญาด้วย
                2.  นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้ว ไม่ต้องพาผู้คำประกันมา ใช้เอกสารเฉพาะแบบคำยืนยันอย่างเดียว
                3.  สำเนาบัตรประชาชนที่ใช้ต้องมีอายุมากกว่า 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมกันในเวลา ๑๘.๐๐ น. ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา

ตามประกาศดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญานักศึกษากองทุนผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ปี 2555 (ชั้นปีที่ 2 - 5) รอบสุดท้าย

ดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญานักศึกษากองทุนผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ปี 2555 รอบสุดท้าย

ดังไฟล์แนบ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2555

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 23 of 26