กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

                        ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ

 

เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

รับสมัคร วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2555

 

เลือกตั้งวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2555

 

รายละเอียด และ ใบสมัคร ดังไฟล์แนบ

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2555

ขอให้นักศึกษาที่มีสิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ในเดือนเมษายน 2556 ยื่อนเอกสารผ่อนฯ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  โดย

เอกสารประกอบดังนี้

       1)  สำเนาใบสำคัญทางทหาร  (สด.9)  จำนวน 2 ฉบับ

 

            2)  สำเนาหมายาเรียก  (สด.35)  จำนวน 2 ฉบับ

 

       3)  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ

 

       หากขาดเอกสารในข้อใด จะไม่รับการผ่อนผันทหาร

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน -  28 ธันวาคม 2555  ณ กองพัฒนานักศึกษา

ตามเอกสารดัง ไฟล์แนบ

ประกาศด่วน เลื่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อย่างไม่มีกำหนด

นักศึกษาชั้นปีที่3 - 4 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา สามารถพิมพ์สมุดบันทึกการซ่อมเสริมกิจกรรมเพื่อบันทึกการซ่อมเสริมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้

พิมพ์สมุดบันทึก ดังไฟล์แนบ

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ (ภาคปกติ)   ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา ด่วน!

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 ณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ดังไฟล์แนบ

ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 ให้ยื่นเอกสาร ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ

 

นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญา กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 กันยายน 2555 เท่านั้น

หลักฐานที่ใช้
1.  แบบคำขอกู้ยืมเงิน  1 ฉบับ
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  1 ฉบับ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำ  1 ฉบับ
4.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  1 ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ 1 ฉบับ
6.  สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม 1 ฉบับ

หมายเหตุ  1.  เฉพาะนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้พาผู้ค้ำประกันสัญญามาที่กองพัฒนานักศึกษาในวันทำสัญญาด้วย
                2.  นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้ว ไม่ต้องพาผู้คำประกันมา ใช้เอกสารเฉพาะแบบคำยืนยันอย่างเดียว
                3.  สำเนาบัตรประชาชนที่ใช้ต้องมีอายุมากกว่า 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>
Page 23 of 27