กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมกันในเวลา ๑๘.๐๐ น. ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา

ตามประกาศดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญานักศึกษากองทุนผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ปี 2555 (ชั้นปีที่ 2 - 5) รอบสุดท้าย

ดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญานักศึกษากองทุนผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ปี 2555 รอบสุดท้าย

ดังไฟล์แนบ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2555

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.  ปี  2555  ครั้งที่ 1

ดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา  ปี  2555 ครั้งที่ 1

กำหนดการตามไฟล์แนบ

ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. สุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา กศ.บท. ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.45 น. ณ ห้องAuditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง  รายละเอียดตามประกาศแนบ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>
Page 24 of 27