กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนพิมพ์รายชื่อบาร์โค๊ดของตนเองเพื่อใช้ในการบันทึกกิจกรรม ด่วน

แนวปฏิบัติ

1.  ให้ค้นหาชื่อของตนเอง โดยกด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลของตนเอง
2.  เมื่อเจอรายชื่อให้ปริ๊นเฉพาะหน้าที่มีราชื่อของตนเอง
3.  ตัดบาร์โค๊ดหลังชื่อนำไปติดลงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่พกพาเป็นประจำ
4.  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงบาร์โค๊ดเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับคูปองกิจกรรมทุกครั้ง

หมายเหตุ กรณีไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา

 

กรุณาคลิ๊กที่โหลดไฟล์ เพื่อค้นหาบาร์โค๊ด ที่ไฟล์แนบล่างนี้

ให้นักศึกษาดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ  e-Studentloan ที่ www2.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (ด่วน)

โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ

 

ประกาศกำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

ขอให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555

เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดังเอกสารไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการที่ไม่ผ่านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และปฏิบัติดังนี้

                1.  หลักสูตร ปริญญาตรี (ปวส.ครอบ)  กิจกรรมบังคับต้องมีอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะถือว่าผ่าน
                2.  หลักสูตร 4 ปี ต้องผ่านกิจกรรมบังคับทุกปี (ยกเว้นปี 4)
                3.  กิจกรรมบังคับ ประกอบด้วย  
                     3.1  ปฐมนิเทศ
                     3.2  ไหว้ครู  (อนุโลมให้มีครั้งเดียวก็ได้)
                     3.3  วันเปิดโลกกิจกรรม
                     3.4  เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
                     3.5  กิจกรรมวันพ่อ
                     3.6  กิจกรรมวันแม่
                     3.7  กิจกรรมชมรม
                4.  นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมฐานใดต้องซ่อมกิจกรรมฐานนั้น    
                5.  นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมบังคับ ต้องปฏิบัติดังนนี้  
                     5.1  ขาดกิจกรรมบังคับ 1 - 3 กิจกรรม ต้องซ่อม 1 ครั้ง
                     5.2  ขาดกิจกรรมบังคับ 4 - 5 กิจกรรม ต้องซ่อม 2 ครั้ง
                     5.3  ขาดกิจกรรมบังคับ 6 กิจกรรมขึ้นไป ต้องซ่อม 3 ครั้ง

                6.  ติดต่อซ่อมเสริมกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 

รายชื่อและละเอียด  ตามแนบล่างนี้

รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)ประจำปีการศึกษา  2555  สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติหน้าที่ตรวจการประจำวัน

 

ตามเอกสารไฟล์แนบ

ประกาศองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

เรื่อง    การรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔

………………………………………

 

          ตามที่  สภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕ และผลการเลือกตั้ง นายบรรพต  สมเชื้อ  ผู้สมัครหมายเลข ๒  สังกัดกลุ่มรวมใจราชภัฏพัฒนา  ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ตามคำสั่งที่ ๐๔๐๑/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นั้น 

 

                   เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙  หมวดที่ ๖  ข้อที่ ๔๒  ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่  ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔   ในการนี้  องค์การนักศึกษา ภาคปกติ  จึงประกาศรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔  ชั้นปีละ ๒  คน   ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓   โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันจันทร์  ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕   ทั้งนี้  หากมีผู้สมัครแต่ละชั้นปีน้อยกว่า ๒ คน ไม่ต้องทำการเลือกตั้ง     

                   ๑.  คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา

                        เป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน  และไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓  (ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๕)

                   .  รับสมัครและเลือกตั้ง

                        รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  -    มีนาคม  ๒๕๕๕  และหากคณะใดมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด จะกำหนดเลือกตั้ง ในวันจันทร์ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๒.๐๐  น.    คณะที่นักศึกษาสังกัด   โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้

                        ๒.๑  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป

 

                   นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ  โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๒๖ 

 

จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ    วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  .. ๒๕๕๕

 

 

 

                                                          (นางสาวปิยะดา  ยังหาด)

                                               รองนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คนที่ ๒

ประกาศชมรมหรือสโมสรนักศึกษาที่ต้องการรับทุนสนับสนุนการออกค่าอาสา กฟผ. เพาะเมล็ดพันธ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ติดต่อรับเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือใหลดแบบฟอร์มตามแนบ

(ค่ายละไม่เกิน 1000,000  บาท)

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 25 of 26