กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

แผนกิจกรรมนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2555

 

เอกสารดังไฟล์แนบ

 

กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555  เวลา  12.00 น.

ณ  ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ

การประชุม

1.  เรื่องพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ  ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 - 11.10 น.

2.  เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 น.

3.  เรื่อง กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555

4.  เรื่องกิจกรรมประกวดดาวเดือน  วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2555

5.  เรื่องการแต่งกายของนักศึกษา

6. เรื่องวินัยจราจร

ด้วยองค์การนักศึกษา  ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ขึ้น ในพฤหัสบดี ที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ ๑๑.๑๐ น.    หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เพื่อให้กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัย  จึงกำหนดการร่วมพิธีไหว้ครู  ดังนี้  

๑.  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

๒.  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔  เฉพาะตัวแทนกลุ่มเรียนที่ถือพานธูป พานเทียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูตัวแทนกลุ่มเรียนละ ๒  คน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

๓. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เฉพาะตัวแทนกลุ่มเรียนที่ถือพานธูปพานเทียน เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ในวันพุธ ที่ ๒๐มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.    หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ส่วนภาคบ่ายเรียนตามปกติ   

 

 

 

 

 

เอกสารประกาศตามไฟล์แนบ

กำหนดแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนพิมพ์รายชื่อบาร์โค๊ดของตนเองเพื่อใช้ในการบันทึกกิจกรรม ด่วน

แนวปฏิบัติ

1.  ให้ค้นหาชื่อของตนเอง โดยกด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลของตนเอง
2.  เมื่อเจอรายชื่อให้ปริ๊นเฉพาะหน้าที่มีราชื่อของตนเอง
3.  ตัดบาร์โค๊ดหลังชื่อนำไปติดลงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่พกพาเป็นประจำ
4.  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงบาร์โค๊ดเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับคูปองกิจกรรมทุกครั้ง

หมายเหตุ กรณีไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา

 

กรุณาคลิ๊กที่โหลดไฟล์ เพื่อค้นหาบาร์โค๊ด ที่ไฟล์แนบล่างนี้

ให้นักศึกษาดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ  e-Studentloan ที่ www2.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (ด่วน)

โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ

 

ประกาศกำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

ขอให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555

เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดังเอกสารไฟล์แนบ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 25 of 26