กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


------------------------------------------------


               เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงประกาศให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

                1. ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน เข้าไปดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ e-Studentloan ให้เสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561


                2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ เพื่อประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน ดังนี้                               เอกสารผู้กู้


                                2.1 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน จำนวน 1 ฉบับ


                                2.2 สัญญากู้ยืมเงินกองทุน อย่างน้อย 5 ชุด


                                2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.5 สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามของผู้กู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ                                เอกสารผู้ค้ำ


                                2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 ฉบับ


                                2.8 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ


                                2.9 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 ชุด


 


หมายเหตุ              1) ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินในการเขียนสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเท่านั้น


     2) ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด


                             3) ให้เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับเอกสารที่เป็นสำเนาเอกสารด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน


                             4) กรณีที่ผู้กู้ย้ายทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ในบัตรประชาชนให้ผู้กู้ เขียนในสำเนาบัตรประจำประชาชนว่า ได้ย้าย


เข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่... ให้ตรงกับทะเบียนบ้านของผู้กู้


                             5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำ ต้องมีอายุบัตรก่อนวันที่บัตรหมดอายุมากกว่า 60 วัน นับจากวันที่ทำ


สัญญากู้ยืมเงินกองทุน


                             6) เอกสารที่ใช้ประกอบในวันทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนควรเตรียมเผื่อไว้ในกรณีที่เขียนข้อมูลผิดพลาด อย่างละจำนวน 2 ฉบับกำหนดวันทำสัญญาและรายละเอียดอื่นๆ ให้โหลด ไฟล์แนบ


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561  (รายใหม่)


ดูรายชื่อที่ ไฟล์แนบ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ดูเอกสารที่ไฟล์แนบ

****หมายเหตุ**** เอกสารดังต่อไปนี้ให้นักศึกษานำมาด้วยเพื่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

  • สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณระหว่างอาคารกาญจนาภิเษกฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ


องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นอนุกรรมการและนักศึกษารุ่นพี่แกนนำรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานองค์การนักศึกษา อาคารสโมสรนักศึกษาขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560

เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561   เวลา 08.00-15.00 น.

ณ หอประชุมหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*** มีตลาดนัดแรงงาน จาก บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด  (จำนวน 30 บูธ)

โดยนักศึกษาที่สนใจในการสมัครงานให้เตรียมเอกสาร เช่น รูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำประชาชน ,สำเนาทะเบียน,รวมทั้งวุฒิการศึกษา

หากกลุ่มเรียนใดจะสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลเว็บไชต์ ให้แจ้งมายังกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าร่วม ที่หมายเลข 077-9133-326 

และให้นักศึกษาที่เข้าร่วมลงทะเบียนหางาน : https://www.jobbkk.com/jobfair/event/sru2561   (***ทุกคนต้องทะเบียน***)

ประกาศการต่อทะเบียนชมรมและการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 26