อธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองเเก้ว

รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์


อาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

อาจารย์วสันต์ สุทธโส

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบริหารบุคคล

คณบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


นายศักดา ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ