อธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

077-9133333 ต่อ*9999 wattana.rat@sru.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

077-9133333 ต่อ*9997 nattawut.suw@sru.ac.th

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

077-9133333 ต่อ*9998 sanae.boo@sru.ac.th


ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

077-9133333 ต่อ*9993 ponkrit.san@sru.ac.th


ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

077-9133333 ต่อ*9996 somprad.wut@sru.ac.th

อาจารย์วสันต์ สุทธโส

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบริหารบุคคล

077-9133333 ต่อ*9994 wasan.sut@sru.ac.th

คณบดี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

077-913383 ponkrit.san@sru.ac.th

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

077-913368 ponkrit.san@sru.ac.th

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์

077-913362 chitaporn.eam@sru.ac.th

ดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


077-913371 anuman.cha@sru.ac.th


ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

077-913365 pichai.suk@sru.ac.th

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

077-913377 somprad.wut@sru.ac.th

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

077-913374 chanporn.cho@sru.ac.th

ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์์

077-913380 nontachai.mor@sru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

077-913359 kanokkan.thi@sru.ac.th

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

077-913353 thirabhand.cha@sru.ac.th


นายศักดา ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


077-913349 sakda.sir@sru.ac.th


ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

077-913353 parinya@sru.ac.th

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

077-913342 apichat.pat@sru.ac.th

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ภูภณัช รัตนชัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

077-913313 pupanut.rat@sru.ac.th