อธิการบดี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

อาจารย์วสันต์ สุทธโส

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.แกล้วทนง สอนสังข์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.บรรเจิด เจริญเวช

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.เบญจวรรณ คงขน

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ธนุพล ฉันทกูล

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์อายับ ซาดัดคาน

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

อาจารย์สมชาย บุญคงมาก

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ

คณบดี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์สมชาย สหนิบุตร

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ