อธิการบดี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย

ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ


ดร.เบญจวรรณ คงขน

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย


อาจารย์วสันต์ สุทธโส

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภา

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


นายศักดา ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ