อธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

อาจารย์วสันต์ สุทธโส

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ผศ.นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ดร.บรรเจิด เจริญเวช

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ