พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศ/หนังสือเวียน

ข้อกำหนดอื่นๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มเกี่ยวกับข้อมูลงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ที่ http://legal.sru.ac.th/