alt


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
  2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  3. สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียงหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น
  4. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกสุราษฎร์ธานี มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนสือไป ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย "มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกิจกรรม
  • ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี