ปรัชญา

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ค่านิยมหลักองค์กร

สร้างปัญญาศรัทธาความดี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน

คุณลักษณะบัณทิต

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ
4. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการ

1. “สร้างสรรค์” คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
2. “ขับเคลื่อน” คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม
3. “อนุรักษ์” ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
4. “พัฒนา” คุณภาพการผลิตและพัฒนาครู
5. “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
6 “เพิ่มประสิทธิภาพ” การพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

1. แสวงหาความจริง เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างเข้มแข็งของวิชาชีพครู และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น