SRU Authentication : Login | Logout 
  20 Nov 2017   ครุฯ มรส.มุ่งพัฒนาครูพี่เลี้ยง นำทฤษฎีมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
  20 Nov 2017   มรส.ผุดกิจกรรมศึกษารากเหง้าวัฒธรรมจากสถานที่จริง หวังขับเคลื่อนพัฒนาความรู้ควบคู่เศรษฐกิจในท้องถิ่น
 
  20 Nov 2017   มรส. พร้อมต้อนรับบัณฑิตและญาติ ร่วมรับเสด็จฯ ในหลวง ร.10
 
  15 Nov 2017   มรส.ร่วมใจสนับสนุนอาหารว่างกว่า 7000 ชิ้น มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่น
 
  14 Nov 2017   มรส.ผนึกกำลังสร้างแผนการดำเนินงานแปรรูปผลิตผลชุมชน อัดงบสนับสนุน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตสนองความต้องการชุมชน
 
  07 Nov 2017   บัณฑิต มรส. ภาคภูมิใจรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ปีแรก