29 มิ.ย. 2559   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
  27 มิ.ย. 2559   ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
  31 พ.ค. 2559   เปิดรับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8
 
  25 พ.ค. 2559   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
  25 มี.ค. 2559   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
 
  23 พ.ค. 2559   การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ประจำปี 2559


images/stories/sru/banner/l4.jpg